جستجوگر در این تارنما

Sunday, 20 May 2012

چند گفته زیبا – ماه آوریل 2012


-  قضاوتِ اشتباه را میتوان جبران نمود امّا پیشداوری غلط را هرگز نمیتوان.
ماری فون ابنر - اشنباخ، نویسنده اتریشی‌

- کسی که خشمگین و غضب آلود باشد، هیزمی را که طی سالیان دراز گردآورده بود، در دمی میسوزاند.
ضرب المثل چینی

- کسی‌ که میخواهد مردم را پیش ببرد، باید از پسِ ایشان حرکت کند.
لائوتسه

- چون نتوانی ستاره‌ای در آسمان باشی‌، کوشش نما تا چراغی در خانه گردی.
ضرب‌المثلِ عربی‌

- فرصت طلبان کرکس‌هایِ خزنده هستند.
رودلف رلفس، طنز نویس و منتقدِ آلمانی 

-  بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد  نه شعور لازم برای خاموش ماندن.
ژان دلابرویه

- وقتی ثروتمندان جنگ برپا میکنند، این فقرا هستند که میمیرند.
ژان پل سارتر

- با اشتباهات دیگران چونان مدعی العموم برخورد میکنیم و با اشتباهات خود همانند وکیل مدافع.
ضرب المثل برزیلی

- کسیکه به حساب دیگران بخندد، قرض بالا میآورد.
ضرب المثل لهستانی

- به لعنت خدا و نفرین رسول گرفتار شود هر کس که بخواهد در حیات و مماتم بنام من بتی بسازد و مجسمه ای بریزد.
دکتر محمد مصدق، نخست وزیر قانونی وسرنگون و تبعید شده ایران