جستجوگر در این تارنما

Thursday, 17 August 2017

برگزیده برای مرداد ۹۶

گرچه چند گاهی دل گوسپندان به چمنهای سبز و آبدار و علوفه آسان خوش است اما در زندگی گوسپندان که پیوسته رام و دنباله رو هستند،  هیچ راه دوم  و درپی آن انتخابی وجود ندارد. تنها یک راه وجود دارد که آنهم به سلاخ خانه ختم میشود.
آن چمنها و علوفه هم برای پروار شدنشان است و بس.