جستجوگر در این تارنما

Thursday, 7 June 2012

مهر گیاه


ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده‏ايم 
 از بد حادثه اين جا به پناه آمده‏ايم‏

رهرو منزل عشقيم و ز سر حد عدم 
 تا به اقليم وجود اين همه راه آمده‏ايم‏

سبزه‏ء خط تو ديديم و ز بستان بهشت 
 به طلبكاري اين مهر گياه آمده‏ايم‏

با چنين گنج كه شد خازن او روح امين
به گدائي به در خانه‏ء شاه آمده‏ايم‏

لنگر حلم تو اي كشتي توفيق كجاست 
 كه درين بحر كرم غرق گناه آمده‏ايم‏

آبرو مي‏رود اي ابر خطاپوش ببار 
 كه به ديوان عمل نامه سياه آمده‏ايم‏

حافظ اين خرقه‏ء پشمينه بينداز كه ما 
 از پي قافله با آتش آه آمده‏ايم‏
                                                              تابلوی مهاجر از ایمان ملکی