جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 3 September 2019

گفتار شهریور ماه ۹۸

غریب زمانه ایست که در آن زندگی میکنیم. زمانه ایکه پیر و جوان را به مکتب نادرستی فرا میخوانند و کسانیرا که به خود اجازه میدهند تا حقیقت را بگویند دیوانه و مجنون مینامند.
افلاطون