جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 12 March 2019

Robin Williams

“I think the saddest people always try their hardest to make people happy because they know what it’s like to feel absolutely worthless and they don’t want anyone else to feel like that.” 
Robin Williams


Friday, 1 March 2019

گفتار اسفند ماه ۹۷

گاهی بنظر میرسد که راستی تنها زمانی برای انسانها مهم میباشد که به ایشان صدمه ای نزده، طرز اندیشیدن آنها را بهم نریزد و زندگی آنها را دگرگون نسازد.

خود را به جامعه ای روان پریش مطابقت دادن و همرنگ آن شدن، نشانه داشتن یک روان پاک و منزه و منعطف نمیباشد.

کوشش کن تا دریابی اجازه انتقاد کردن از چه کسی را نداری ، تا دریابی چه کسی بر تو سلطنت میکند و بر گرده ات سوار است.
ولتر

امروزه جمله درموردش فکر کن، برای خیلیها چالش بسیار بزرگیست.