جستجوگر در این تارنما

Thursday, 30 May 2013

درخواست وضعِ مالیات مضاعف بر رویِ کیسه‌هایِ خریدِ پلاستیکی

کمیسیونِ حفاظت از محیطِ زیستِ پارلمانِ اتحادیه اروپا به فراورده‌هایِ یکبار مصرف اعلانِ جنگ نمود.
به عقیده کمیسیونِ پشتیبانیِ محیطِ زیست، با بالا بردنِ مخارجِ مصرفِ فرآورده‌هایِ یکبار مصرف، که بیشتر هم پلاستیکی هستند، میتوان بطورِ موثر به پیشگیری از ادامه و افزایشِ آلودگی محیطِ زیست کمک نمود.
اعضایِ کمیسیون بر این نظرند که میتوان بجای دستگاه‌هایِ تولیدکننده فرآورده‌هایِ یکبار مصرف بر روی دستگاه‌هایی‌ سرمایه گذاری نمود که فرآورده‌هایِ بهتری تولید کنند. همزمان اعضایِ این کمیسیون از وضعِ مالیاتِ محیطِ زیستی‌ سخن گفتند.
اعضایِ کمیسیون قصد دارند که اسنادِ مربوطِ به طرح وضعِ مالیاتِ محیطِ زیست را تقدیمِ مجلسِ اتحادیه اروپا نمایند.
کمیسارِ پشتیبانی از محیطِ زیستِ این کمیسیون جانز پتچنیک  Janez Potocnik  با همراهی جرومی آیرنس Jeremy Irons  هنرپیشه انگلیسی برنده جایزه اسکار طرح مزبور را در مقابل خبرنگاران بنمایش گذاشتند. آنها میخواستند بدینوسیله افکار و اذهان رسانه‌هایِ گروهی را متوجه خود سازند.

کیسه‌هایِ پلاستیکی یک نمونه بارز از مصرف پلاستیک در جامعه نوینِ مصرف کننده هستند.
این کیسه‌هایِ بسیار کم ارزش یا  بی‌ ارزش را  میتوان براحتی و عملا پس از یکبار مصرف بدور انداخت.
تنها در سالِ ۲۰۱۰ در سطحِ اتحادیه اروپا ۹۵،۵ میلیارد کیسه پلاستیکی استفاده شدند که ۹۲ در صدِ آنها را  پس از یکبار مصرف در زباله انداختند.
بنا به گزارشات احزابِ سبز، سالانه ۱۰ میلیون تن زباله پلاستیکی به دریاها ریخته میشوند که تا ده‌ها سال حلِ محیطِ اطراف نمی‌گردند
کمیسیون کلا با استفاده از فراورده‌هایِ پلاستیکی مخالف نیست اما بخاطرِ خصوصیاتِ غیرِ قابل حل بودنش برایِ محیطِ زیست، مصرفِ هوشمندانه و خردنگرانه آنها را خواستار میباشد.
کمیسیون بر این نظر است که این زباله‌هایِ پلاستیکی دیر یا زود به چرخه مصرفی خودِ انسان بازمی‌گردد. نمونه‌ای هم که کمیسیون برایِ مثال میآورد، خرده‌هایِ بسیار ریزِ مواد پلاستیکی حل شده در آبِ دریاها هستند که توسطِ ماهیها خورده میشوند و این ماهیها خود پسان (بعدها) به مصرفِ خوراکی انسانها میرسند و بدینوسیله ذراتِ پلاستیک را به درونِ بدن انسان منتقل مینمایند

کمیسیون معتقد است که آگاهی‌ از این معضل به تنهایی‌ کافی‌ نیست بلکه باید عواملی ملموس سبب گردند که انسانها از مصرفِ بیرویه و بی محابایِ اینگونه محصولات روی برگردانند، وضعِ مالیات محیطِ زیستی‌ بر رویِ کالاهایِ نامناسب و بالا بردن مستقیمِ بهای فرآورده‌هایی‌ مانندِ کیسه خریدِ پلاستیکی، میتواند انگیزه‌  بسیار خوبی برای کاهشِ مصرفِ اینگونه کالاها باشند.


Tuesday, 28 May 2013

دو نکته

هیچ آینده ای نمیتواند چیزی را که تو در حال حاضر خراب و نابود میکنی، بتو باز گرداند.
یک ضرب المثل


تنها آگاهی و بکارگیری خردمندانه و درست دانشهای مناسب است که آزادی و گشادگی بال را میسر میسازد.
فرهادFriday, 24 May 2013

حدیث زلف - شیخ محمود شبستری


حدیث زلف جانان بس دراز است
چه می‌پرسی از او؟ کان جای راز است

مپرس از من حدیث زلف پرچین
مجنبانید زنجیر مجانین

ز قدش راستی گفتم سخن دوش
سر زلفش مرا گفتا فروپوش

کژی بر راستی زو گشت غالب
وز او در پیچش آمد راه طالب

همه دلها از او گشته مسلسل
همه جانها از او بوده مقلقل

معلق صد هزاران دل ز هر سو
نشد یک دل برون از حلقهٔ او

گر او زلفین مشکین برفشاند
به عالم در یکی کافر نماند

وگر بگذاردش پیوسته ساکن
نماند در جهان یک نفس مؤمن

چو دام فتنه می‌شد چنبر او
به شوخی باز کرد از تن سر او

اگر ببریده شد زلفش چه غم بود
که گر شب کم شد اندر روز افزود

چو او بر کاروان عقل ره زد
به دست خویشتن بر وی گره زد

نیابد زلف او یک لحظه آرام
گهی بام آورد گاهی کند شام

ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد
بسی بازیچه‌های بوالعجب کرد

گل آدم در آن دم شد مخمر
که دادش بوی آن زلف معطر

دل ما دارد از زلفش نشانی
که خود ساکن نمی‌گردد زمانی

از او هر لحظه کار از سر گرفتم
ز جان خویشتن دل برگرفتم

از آن گردد دل از زلفش مشوش
که از رویش دلی دارد بر آتشSunday, 19 May 2013

پیامدهای منفی نسلهای از هم دورافتاده


جامعه شناسان در غرب متوجه شدند که یکی از بزرگترین دلایل سرگشتگی، بی هدفی و بی پروایی نسل جوان و همزمان با آن مستاصل ماندن و درمانده شدن پدر و مادرها در امور زندگی و آموزشی، همانا گسستن و دوری جستن و دور گشتن از نسل پدربزرگها و مادربزرگها و کم اهمیت شمردن و دستکم گرفتن نقش اجتماعی آنهاست

با دور ماندن سه نسل متوالی از یکدیگر، همه آنها دچار آسیبهای گوناگون روانی و اجتماعی با تبعات مختلف گشتند که اگر در کنار یکدیگر میماندند امکان پیش آمدنشان بسیار کمتر میبود.
امروزه همه ارگانهای دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی در این کشورها بسیج گشته اند تا این کوتاهی چهل - پنج سال اخیر را جبران نمایند.


Wednesday, 15 May 2013

سروده ای از فردوسی


بمناسبت بیست و پنجم اردیبهشت، روز گرامیداشت فردوسی

كنون اي خردمند ارج خرد
بدين جايگه گفتن اندر خورد

بگو تا چه داري بيار از خرد
كه گوش نيوشنده زو برخورد

خرد برتر از هر چه ايزدت داد
ستايش خرد را به از راه داد

خرد افسر شهرياران بود
خرد زيور نامداران بود

خرد زنده جاوداني شناس
خرد مايه زندگاني شناس

خرد رهنماي و خرد دلگشاي
خرد دست گيرد بهر دو سراي

ازو شادماني و زو مردميست
ازويت فزوني وزويت كميست

خرد تيره و مرد روشن روان
نباشد همي شادمان يك زمان

چه گفت آن هنرمند مرد خرد
كه دانا ز گفتار او برخورد

كسي كو خرد را ندارد ز پيش
دلش گردد از كرده خويش ريش

هشيوار ديوانه خواند ورا
همان خويش بيگانه خواند ورا

خرد چشم جان است چون بنگري
تو بي چشم شادان جهان نسپري

نخست آفرينش خرد را شناس
نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشمست و گوش و زبان
كزين سه رسد نيك و بد گمان

خرد را و جانرا كه يارد ستود؟
و گر من ستايم كه يارد شنود؟

حكيما چو كس نيست گفتن چه سود؟
ازين پس بگو كافرينش چه بود

توئي كرده كردگار جهان
شناسي همه آش كار و نهان

هميشه خرد را تو دستو دار
بدو جانت از ناسزا دور دار

بگفتار دانندگان راهجوي
بگيتي بپوي و بهر كس بگوي

ز هر دانشي چون سخن بشنوي
ز آموختن يك زمان نغنوي

چو ديدار يابي بشاخ سخن
بداني كه دانش نيايد به بن


Friday, 10 May 2013

سروده ای زیبا از حافظ


مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت
خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن
که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی
صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل
من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی
نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت


Wednesday, 8 May 2013

کم گشتن علاقه خریداران به خریدِ خودروهایِ برقی‌


بنا به آمارگیری از سویِ یک سازمانِ خصوصیِ کارشناسانِ خودرو در آلمان ، علاقه رانندگان به خودروهایِ برقی‌ کمتر از سالهایِ پیش گشته.
تنها ۲۰% از رانندگان تمایل به خریدِ خودروهایِ برقی‌ موجوده کردند. این رقم در سالِ گذشته ۲۶% بود.
شبیهِ این روند را میتوان در موردِ خودروهایِ هایبرید ملاحظه کرد. ۱۸% رانندگان امسال حاضر به خریدِ خودروهایِ هایبریدی بودند که این ۵% از رقمِ مشابه سالِ پیش کمتر میباشد.
این آمار گیری با حضورِ ۱۰۰۰ نفر راننده منتخب از سویِ سازمانِ کارشناسانِ خودرو انجام گرفت.
 ۷۲% از همین افراد آینده خودروهایِ هایبریدی را روشن پیشبینی‌ میکنند در حالیکه تنها ۶۲% از آنها به آینده خودروهایِ برقی‌ خوشبین بودند.
بیشتر مصاحبه شوندگان اعلام آمادگی‌ کردند که جهتِ خریدِ خودروهایِ مناسب برایِ حفظِ محیطِ زیست بهایِ بیشتری را بپردازند. برایِ پایین آوردنِ ۲۰ در صدی دی اکسیدِ کربن تولید شده توسط  خودرو، بیش از ۶۰% از مصاحبه شوندگان آماده بودند تا بهایِ مناسبِ بیشتری را بی‌ چون و چرا بپردازند.
 همچنین ۲۳% از مصاحبه شوندگان میتوانند تجسم نمایند که در آینده خودرویِ برقی‌ بخرند. این تعداد در سال ۲۰۱۲ بیست و پنج درصد و در سالِ ۲۰۱۱ حتی ۲۹% بود.
 رانندگان خودرو درخواست مینمایند که خودروهایِ برقی‌ بایستی‌ بتوانند دستکم ۲۰۰ کیلومتر را بی‌ وقفه بپیمایند. پیمودنِ تنها مسافتِ ۱۰۰ کیلومتر از سویِ ایشان غیرِ قابلِ قبول میباشد.
اما همزمان به عنوانِ راهِ حل، این رانندگان اعلام نمودند که حاضرند خودروهایِ برقی‌ که میتوانند تنها ۱۰۰ کیلومتر را بی‌ وقفه بپیمایند، بخرند بشرطیکه که خودروسازان به هنگام امضایِ قرار دادِ خرید، متعهد شوند سالیانه برایِ چند هفته خودروهایِ معمولی‌ با قیمتهایِ مناسب به خریدارانِ خودروهایِ برقی‌ کرایه دهد.


Friday, 3 May 2013

چند گفتار


جامعه ای که در آن مقصر و مسئول پیوسته دیگران هستند همواره منتظر بهبودی وضعش باقی خواهد ماند.
فرهاد

فراخی گیتی به چه کار من آید زمانیکه کفشهایم به پایم تنگ باشند؟
ضرب المثل ارمنی

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا بتوانی به راهت ادامه دهی
بعضی زخمها ، باید باقی بمانند تا هیچوقت راهت را گم نکنی.