جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 31 January 2012

چند گفته زیبا


-  یافتن کسانیکه تو را درک میکنند و حدودا همان چیزی را احساس مینمایند که تو حس میکنی، گرفتن بهترین هدیه ایست که بر روی زمین وجود دارد.
-  زیبایی بیرونی چشمها را به بند خود میکشد و زیبایی درونی قلبها را.
-  هر آنکس که گاهی با خود خلوت کند، میتواند نیروی نهفته بیشتری را در خویش بیابد تا در بیرون از خود.
-  همه کسانیکه خوشبخت بنظر میرسند الزاما نیز خوشبخت نیستند. برخی از آنرو میخندند تا گریه های درون خویش را پنهان نگه دارند.
-  چیزی که برای ما بی اهمیت باشد، نمیتواند ما را شگفت زده نماید.
-  هرگز بی جهت سخن سخت با کسی مگوی که او را بیازارد زیرا تو میتوانی قلب کسی را بیشتر از آنچه که میپنداری جریحه دار نمایی.
-  مردم راضی نیازی به خوشبخت شدن ندارند. آنها خوشبخت هستند.
-  بسا پیش میآید که میل به دانستن و آگاه بودن خود مانع از آن میشود که دانسته و آگاه گردی. "فرانسوا دوک دو لا روشفکو"
-  کسی که با عجله و بیصبری منتظر رسیدن میوه بر روی شاخه درخت، مینشیند، اغلب از شکفتن شکوفه ها بدرستی لذت نمیبرد.
-  خنده نمادی از احساس آرامش نسبی است. "ویلهلم بوش"
-  بیاموز که گوش فرادهی زیرا که موقعیتهایِ خوب درِ خانه را به آهستگی میکوبند.

No comments: