جستجوگر در این تارنما

Monday, 20 February 2012

چند گفته زیبا – ماه فوریه 2012

-   بیشترِ مردم در ویرانه‌هایِ عاداتِ خویش زندگی‌ میکنند.

-  هرگز رویا داشتن را از دست مده، زیرا در رویاها ارزش‌هایِ زندگی‌ پنهان شده اند.

-  بدترین حالتِ کمبودِ کسی‌ را حس کردن این است که او در کنارت نشسته باشد و تو بدانی‌ که به تو تعلق ندارد.

-  با شک کردن است که آگاهی‌ آغاز میشود.

-  ضرب‌المثل جمله‌ای کوتاه است که بر پایه تجربه‌هایِ بلند ساخته شده.

-  اگر نمیتوانی که ستاره‌ای در هفت آسمان باشی‌، دستکم چراغی در خانه باش.

-  یک ملت تا زمانیکه قلبهای زنانش قوی هستند و تسلیم نشده اند، مغلوب نشده است.  هنگامیکه دلِ زنان دیگر محکم نباشد، هر چه قدر هم که سلاح‌ها خوب باشند و هر اندازه که جنگ جویان نیز دلیر باشند، آن ملت مقهور گشته است.
سرخپوستانِ چه ین

-  همیشه بیشتر از یک خیابان وجود دارد، که به زندگی‌ِ پس از زندگی‌ منتهی‌ میشود. بیشتر از یک شیوهٔ برای عشق ورزیدن وجود دارد و بیشتر از یک راه موجود است که نیمهِ دومِ خویش را در انسانی‌ دیگر بیابی. بدان که با دشمن بیشتر از یک راه میتوان مبارزه کرد و هر کس که خویشتنِ خویش را دوست نداشته باشد، قادر نیست تا به دیگری علاقهِ واقعی پیدا کند. کسی‌ که به واسطه بدنِ خویش شرمناک باشد، از هر چیزی در زندگیمیشرمد. کسی‌ که پیکرِ خود را ناپاک بداند، از همین اکنون زندگی‌ را در میانِ زندگان باخته است. کسی‌ که پیشکش‌هایی‌ که پیش از زاده شدن به او داده‌اند را محترم نشمرد، نمیتواند که چیز دیگری را محترم بشمرد.
سرخپوستان نوتکا

-  یافتن کسانیکه تو را درک میکنند و حدودا همان چیزی را احساس مینمایند که تو حس میکنی، گرفتن بهترین هدیه ایست که بر روی زمین وجود دارد.

-  زیبایی بیرونی چشمها را به بند خود میکشد و زیبایی درونی قلبها را.

-  هر آنکس که گاهی با خود خلوت کند، میتواند نیروی نهفته بیشتری را در خویش بیابد تا در بیرون از خود.

-  همه کسانیکه خوشبخت بنظر میرسند  الزاما نیز خوشبخت نیستند. برخی از آنرو میخندند تا گریه های درون خویش را پنهان نگه دارند.

-  چیزی که برای ما بی اهمیت باشد، نمیتواند ما را شگفت زده نماید.

-  هرگز بی جهت سخن سخت با کسی مگوی که او را بیازارد زیرا تو میتوانی قلب کسی را بیشتر از آنچه که میپنداری جریحه دار نمایی.

-  مردم راضی نیازی به خوشبخت شدن ندارند. آنها خود خوشبخت هستند.

-  بسا پیش میآید که میل به دانستن و آگاه بودن خود مانع از آن میشود که دانسته و آگاه گردی.  "فرانسوا دوک دو لا روشفکو"

-  کسی که با عجله و بیصبری منتظر رسیدن میوه بر روی شاخه درخت، مینشیند، اغلب از شکفتن شکوفه ها بدرستی لذت نمیبرد.

-  خنده نمادی از احساس آرامش نسبی است.  "ویلهلم بوش"

-  بیاموز که گوش فرادهی زیرا که موقعیتهایِ خوب درِ خانه را به آهستگی میکوبند.

No comments: