جستجوگر در این تارنما

Thursday, 23 October 2014

گفتار ماه

گاهی می باید که برای دشمن در حال فرار راهها را از سیم و پلها را از زر ساخت.


No comments: