جستجوگر در این تارنما

Sunday, 28 December 2014

گفتارهای زیبا – دسامبر 2014

نخست دانش میآید و سپس عمل.
کارل بزرگ یا شارلمانی

اگر انسان بهمان اندازه ذهنیتش عقل میداشت، همه چیز آسانتر میگشت.
لینوس کارل پاولینگ، شیمیدان آمریکایی

کسی که همیشه حق دارد، خیلی زود تنها میشود.
ناشناس

من برای عجله کردن هیچ وقت ندارم.
ایگور فیودورویچ استراویسکی، موسیقیدان روس

احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفره تنهایی های دو نفره است.
ناشناس


No comments: