جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 7 October 2015

چند گفتار

گفته‌هایِ زیبا همیشه درست نیستند و گفته‌هایِ درست هم همیشه زیبا نمیباشند.
 شهامت، نداشتنِ ترس نیست بلکه پشتِ سر گذاشتنِ ترسِ درون است.
 زندگی‌ِ خوب کردن با همیشه در دست داشتن برگِ برنده نیست بلکه با برگِ بد خوب بازی کردن نیز میباشد.
 تا اندازهِ معقول، این لحظه‌ها هستند که با ارزشند و نه‌ چیز ها.


No comments: