جستجوگر در این تارنما

Saturday, 13 October 2012

یک نگاره داستانی کوتاه ولی گویازمانیکه این نگاره را دیدم یادم آمد که داستانش را در کودکی شنیده بودم. به باور من نگاره به اندازه کافی گویاست و نیازی به بازگویی داستان ندارد.
تنها اشاره مینمایم که با وضع ما میتواند خیلی  شباهت داشته باشد.

No comments: