جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 23 October 2012

گنج‌هایِ گورِ ملکه مایا


هنگامیکه که باستان شناسان گورِ یک ملکه مایایی گشودند زینت آلات و چیزهایِ گرانبهایِ دیگری یافتند که نوری بر رویِ این بخشِ  تاریک از تاریخِ مایاها انداخت.
باستان شناسان آمریکایی و گواتمالایی که بر سایتِ باستانی پرو - واکا در شمالِ گواتمالا کار میکردند به گوری دست یافتند که در آن ظرفی ساخته شده از مرمرِ سپید محتویِ چیزهایِ گوناگون منجمله پیکره صورتِ زنی‌ کهن سال بهمراهِ نامش قرار داشت.
پیکره، چهره ملکه کلوت کعبل را نشان میدهد که در سده هفتمِ میلادی میزیست. این شهبانو همزمان بالاترین درجه نظامی سرزمینِ خود را داشته و فرمانده کّلِ  قوا بود.
پیشتر، از این شهبانو پیکره دیگری بر رویِ یک لوحه یافته شده بود  متعلق به سال ۶۹۲ میلادی  اما در آن سال شویِ او وک کین ایش بهلام ِ دوم پادشاه بود.
تاریخدانان گمان میبرند که شهبانو کعبل بر سرزمینی بنام کالاکمول حکم میرانده و آنها پیوسته با یکی‌ از شاهانِ مقتدرِ همسایه بنامِ ال‌ زوتز که پادشاه سرزمینِ   تیکال بود، در حالت جنگ قرار داشتند.
خانم گریزلدا پرز از گروهِ کاوشگرانِ گواتمالایی اظهار میدارد : اشیاء نو یافته شده  در کنار دیگر چیزها که پیشتر موجود بودند، تصویرِ این شهبانو را کاملتر میکنند.


No comments: