جستجوگر در این تارنما

Sunday, 17 August 2014

دو گفتار از دو انگلیسی

ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸد ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﺒﺎﺷد ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨد !
جورج برنارد شاو

آدم بدبين، (سختي ) را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين ( فرصت ) را در هر سختي.
وینستون چرچیل


No comments: