جستجوگر در این تارنما

Sunday, 24 August 2014

چند گفته از گابریل گارسیا مارکز

انسانها در واقعیت زمانیکه مادرشان آنها را بدنیا میآورد، زائیده نمیشوند بلکه درست زمانی زاییده میشوند که زندگی مجبورشان میکند تا نقش خود را بیافرینند.

هیچکس ارزش آنرا ندارد که اشکت ریخته شود و آنکه ارزشش را دارد هیچگاه ترا به گریستن نمیکشاند.

انسان بهتری شو و سپس مطمئن شو از چیزی که هستی  پیش از اینکه با کسی آشنا شوی و از او این توقع را داشته باشی که او بداند که تو چیستی و کیستی.

وقت خود را بپای کسی هدر مده که نمیخواهد وقتش را با تو سپری کند.


No comments: