جستجوگر در این تارنما

Saturday, 21 March 2015

بهار - فریدون مشیری

رقص این چلچله ها، وین همه آوا و نوا
همه گویند که از راه رسیده ست بهار
کاروان گل و زیبایی و شادی در راه
سخت در جلگه ی پر برف دویده ست بهار
عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید
همه را بهر تو بر دوش کشیده ست بهار
ارمغانی ست که هر سال به ایثار و نثار
مهربانانه سر راه تو چیده ست بهار
بید بن غرق جوانه ست و به رقص آمده است
از در و بام و هوا بس که شنیده ست بهار
چشم بیدار بر این تلخی ایام ببند
خوابهایی «شکرین» بهر تو دیده ست بهارNo comments: