جستجوگر در این تارنما

Saturday, 7 March 2015

یک موفقیتِ ساده ولی‌ بزرگ

بنا به اظهاراتِ مامورانِ دولتی در یک اقدامِ ناگهانی رئیسِ یکی‌ از گروه‌هایِ بزرگ که در برزیل بصورتِ غیرِ قانونی به قطع درختانِ جنگل‌هایِ حاره مبادرت میکردند، دستگیر شد.
جنگل‌هایِ حاره برزیل  مساحتی بیش از ۲ میلیون کیلومترِ مربع ( بزرگتر از کّلِ مساحتِ ایران) دارند.
گروه‌هایِ زیادی هستند که به دلایلِ گوناگون به قطعِ غیرِ قانونیِ این درختان مبادرت میورزند. بزرگترین دلیل آماده سازیِ زمینه برایِ ورودِ شرکتهایِ خارجی‌ به این مناطق به منظورِ استخراجِ منابع زیر زمینی‌ و یا گذراندنِ خطوطِ لوله و غیره میباشد ضمنِ اینکه این گروهک‌ها از فروشِ این چوبها به صنایعِ چوبی که عمدتاً نیز خارجی‌ و یا با مشارکتِ خارجی ها‌ میباشند، سود‌هایِ کلانی حاصل مینمایند.
گروهی که رئیسش دستگیر شده برایِ ۲۰% از قطع و ویرانیِ جنگل‌هایِ حاره برزیل مسئول شناخته میشود. جریمه‌ی برابرِ تا ۴۰ سال زندان ازکیل آنتونیو کاستانیا Ezequiel Antônio Castanha رئیس دستگیر شده گروه را تهدید می‌کند.
تنها در مدت زمانی‌ِ میا‌‌نِ آگوستِ ۲۰۱۳ تا جولای ۲۰۱۴ به میزان ۴۸۴۸ کیلومترِ مربع جنگل به صورتِ غیرِ قانونی در برزیل زده شده.
با وجودِ این به خاطرِ جدی گرفتنِ مبارزه با درخت زنها این مقدار ۱۸% کاهش نسبت به سالِ پیشترش را نشان میدهد.


No comments: