جستجوگر در این تارنما

Saturday, 18 April 2015

زنجیر را باور مکن - مهدی جوینی

آزاد شو از بند خویش، زنجیر راباور مکن 
اکنون زمان زندگیست، تاخیر را باور مکن
حرف از هیاهو کم بزن از آشتی ها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور مکن
خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان 
تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور مکن
بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش 
زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور مکن
تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور مکن
خالق تو را شاد آفرید ، آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور مکن


No comments: