جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 2 June 2015

کوچ زنی آلمانی در ۳۴۰۰ پیش

در سالِ ۱۳۷۰ پیش از زایشِ مسیح زنِ جوانی که میا‌‌نِ ۱۶ تا ۱۸ ساله بود در محلی که امروزه دٔهِ اگتود واقع در کشورِ دانمارک قرار دارد، چشم از جهان فرو بست.
پیکرش را در پوستِ گاوی پیچیده و در تنه درختی جای دادند تا باستان شناسان ۳۰۰۰ سالِ بعد یعنی‌ در سالِ ۱۹۲۱ آنرا پیدا کنند.
پژوهشگران و باستان شناسان نخست اندیشیدند که این زنی‌ جوان از همان ناحیهِ یافته شدنش میباشد ولی‌ با انجامِ آزمایشاتِ شیمیایی بر رویِ موی، دندانها و ناخنهایِ باقیمانده از زنِ جوانمرده و همچنین پوشاکی که بر تن داشت، آنها بزودی متوجه چیزِ دیگری شدند.
با بر راسیِ پوشاک او باستان شناسان بزودی دریافتند که این پوشاکِ متداولِ مردمانِ آنزمانِ ناحیه دانمارک نبود. بالاتنه ای از پشم و دامنی چرمین. با پژوهشِ بیشتر بر رویِ چرم دریافتند که گوسپندی که پوشاک از پوستِ آن تهیه شده بود میبایست که در ناحیه باواریایِ آلمان چرا میکرده باشد. منطقه‌ای که کمابیش ۸۰۰ کیلومتر از محلِ یافت دور میبوده.
از آن گذشته بافتِ مویِ زنِ جوان نیز اینرا تأیید میکرد زیرا در ناخنِ آو مواد و املاخی یافت شدند که واقعا مربوط به ناحیه جنگلِ سیاه در باواریا میباشد. این مواد میتوانستند که از راهِ تغذیه دوران کودکی و نوجوانی واردِ پیکرِ انسان شده باشند.
از رویِ بازیافته‌های لایه دندان و همچنین مویِ بلندِ زن، مسیری را که زن از باواریا تا دانمارک از آنها گذشته بود، معلوم کردند و این یک مسیرِ طولانی بود که او حدودا  ۱۵ ماه پیش از مرگش طی‌ کرده بود به این صورت که او نخست از زادگاهش (جنگلِ سیاه) به یوت لند (دانمارک) رفته بود. در آنجا  تقریباً به مدتِ ۹ ماه مانده بود تا از آنجا برای چهار یا پنج ماه به زادگاهش رفته و از آنجا دوباره به یوت لند بازگردد.
او تقریباً ۹ ماه پس از ورودش به دانمارک  درگذشت. مسافتی را که این زد در این مدت پشتِ سر گذاشته بود چیزی بالغ بر ۲۴۰۰ کیلومتر بود.
باستانشناسان بر این گمانند که این زنِ جوان به احتمال زیاد به همسریِ مردی از یوت لند در آمده بود.
در دورانِ برنز (زمانِ زندگی‌ِ زن) رابطه اقتصادیِ تنگاتنگی میا‌‌ن یوت لند و جنگلِ سیاه موجود بود که این نیز بیشتر به خاطرِ سوداگریِ  برنز و کهربا بود.

قابلِ تصور میباشد که بازرگانی از شمال که برایِ خرید و فروش به جنگلِ سیاه رفته بود با دختری از آن ناحیه ازدواج کرده و او را به همراهِ خود به سمتِ شمال برده باشد. اینگونه پیوندهای خانوادگی روابط بازرگانی را هم نزدیکتر و تنگتر میکردند.

No comments: