جستجوگر در این تارنما

Saturday, 19 September 2015

گزارشِ سازمانِ ملل در موردِ فرسایشِ زمین

کشاورزیِ افراطی، زدنِ سد‌هایِ بی‌خود و غیرِ منطقی‌ و ضمیمه کردنِ زمینهایِ کشاورزی و جنگلها به حوزه شهرها پیوسته ضرباتِ سنگینی‌ بر پیکرِ زمینهایِ پر ارزش به لحاظِ بوم شناختی‌ وارد میسازد.
بنا به گزارشی که در هشتمِ سپتامبرِ ۲۰۱۵ از سویِ سازمان ملل متحد  منتشر شد از نگاهِ  مالی‌ میزانِ این خسارات بالغ بر ۶،۳ تا ۱۰،۶ تریلیون (هزارمیلیارد) دلار در سال میباشد که برابرِ با ۱۰%  تا ۱۷%درامدِ ناخالصِ ملی‌ همه کشورهایِ جهان هست.
این فرسایشِ زمین میتواند در ده سالِ آینده منجر به فراری گشتنِ بیش از ۵۰ میلیون نفر در پهنه جهانی‌ گردد.

این اما تمامی ماجرا نیست. فرسایش زمین و بایر گشتنِ آن سببِ پدید آمدنِ ریز گرد‌ها میشود که سالانه جانِ سه‌ میلیون نفر را در جهان می‌گیرد. اگر حال بر همین منوال پیش برود، این رقم نیز در ده سال آینده دوبرابر میگردد.

No comments: