جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 27 January 2016

چند گفته

این یک واقعیت محض است که همه ما روزی خواهیم مرد ولی این بدان معنی نیست که در دیگر روزهای زندگیمان زنده نیستیم و بایستی منفعل بمانیم  در انتظار همان یکروز آخر بنشینیم.


در بیشتر مواقع زمانیکه در برابر استدلالهایت چیزی برای گفتن نداشته باشند، بگونه ای سخنت را قطع میکنند و کلامت را میبرند تا خود و دیگران مجبور به شنیدن آنها نشوند.
No comments: