جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 10 February 2016

تعیینِ مرزِ مجازآلاینده برایِ هواپیماها

وسایلِ حمل و نقلِ هوایی در قرارداد‌هایِ مربوط به محیطِ زیستِ پاریس منظور نشده بودند. اکنون سازمانِ بین المللیِ حمل و نقل هوایی میخواهد که مرزِ مجاز نشر آلاینده را برایِ هواپیماها مشخص نماید.
این نخستین بار است که سازمانِ بین المللیِ هواپیماییِ کشوری حدِ مجازِ نشرِ گاز‌هایِ گلخانه ای برایِ هواپیماها را تعیین می‌کند. این خطِ مشی هم برایِ جت‌هایِ کوچک و هم جت‌هایِ بزرگ صدق می‌کند. سازمانِ بین المللی هواپیماییِ کشوری وابسته به سازمانِ ملل میباشد.
هواپیماهایِ نوساخت از سالِ ۲۰۲۰ مشمولِ این مقررات خواهند شد و هواپیماهایِ موجودِ فعلی تا سالِ ۲۰۲۳ فرصت خواهند داشت تا خود را مطابقِ با مقرراتِ نو به روز کنند.
برایِ طرفدارانِ محیطِ زیست مقرراتِ جدید کافی‌ به نظر نمیرسند. آنها خواستار سختگیریهایِ بیشتری هستند به خصوص در موردِ هواپیماهایی که هم اکنون در حالِ پرواز هستند.
شرکتِ هواپیما سازیِ بوینگ اظهار داشت که مایل است خود را با مقرراتِ جدید وفق دهد تا مجوزِ تولید و فروش هواپیماهایش را بدست آورد.

No comments: