جستجوگر در این تارنما

Sunday, 2 April 2017

از چه رو روز طبیعت؟

......و چون دوازده روز از نبرد سهمگین میان جنگنده اهریمن، اپوش بنشسته بر اسپ سیاه  ( یا خود اسپ سیاه ) با فرشته باران تیشتر جنگاور اهورامزدا سوار بر اسپی سپید ( یا تیشتر خود بگونه اسپ سپید ) در آسمانها  که در آن اپوش و تیشتر با گرز و پتک بر هم میتازیدند و بر سر و کوپال یکدیگر میکوبیدند، بگذشت به سیزدهمین روز تیشتر با تندر و باران بر اپوش تیرباریدن گرفت و او را از آسمانها بخاک انداخت.
به سبب فرود آمدن اپوش (قربانی) و بارش باران برخاک، زمین حاصلخیز گشت و جوانه ها از دل خاک سربرزدند و طبیعت دوباره جان گرفت و زندگی آغاز کرد. از آنرو مردمان  ائیرنه وئجه (سرزمینهای ویژه آریائیها) روز سیزده و شماره سیزده ماه را بنام تیر (تیشتر) خواندند و خجسته شمرده و ارجش نهادند.
آگاهان و هوشیاران  گاه کنون نیز با فراست آنرا دریافتند و روزی را که سیزده بدر میخوانند و مردمان به اشتباه  آنرا بر اثر گذر زمان و فراموش کردن داستان راستین، روزی برای دفع نحسی میپنداشتند، بیاد آغاز زندگی در طبیعت و کوشش در پاک نگاه داشتن آن، روز طبیعت خواندند.

با سپاس از آموزگارم که دیروز مرا بیاد این واژه و داستان مفصلی که درپشت آن است و من اینجا کوتاه شده آنرا آوردم، انداخت.

No comments: