جستجوگر در این تارنما

Monday, 3 April 2017

برگزیده برای فروردین ۹۶

برای ما میسر نیست که همه چیزها را مطابق آرزوهایمان بگردانیم اما با گذشت زمان آرزوهایمان تغییر پیدا میکنند.
مارسل پروست، نویسنده فرانسوی و نگارنده  رمان در جستجوی زمان از دست رفته.


No comments: