جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 3 May 2017

برگزیده برای اردیبهشت ۹۶

در آلبومهای عکس معمولا لحظه های شیرین زندگی گردآورده شده و به تماشای دیگران گذاشته میشوند. این نگاره ها اما عنوان نمیکنند که بیشتر این لحظه های شیرین بدون کشیدن سختی هایی که در عکسها کمتر دیده میشوند، هیچگاه میسر نمیبودند.
کمتر کسی بهنگام دیدن گل و بوئیدن آن بیاد پشتکار باغبان میافتد.


No comments: