جستجوگر در این تارنما

Friday, 12 May 2017

یک واقعیت

هیچکس را یارای این نمیباشد که گذشته خود را بازپس خرد ولی امکان جبران کردن عملی وجود دارد.
باقی را میبایست به رای و انصاف دیگران واگذاشت اما نبایست فراموش کرد که تکرار یک اشتباه پس از آگاهی دیگر اشتباه نیست بلکه ارتکاب جرمی دانسته میباشد.

No comments: