جستجوگر در این تارنما

Monday, 3 September 2012

پورشه خود را سبک میکند


آلیاژ جدیدی با مقدار زیادی از آلومینیوم در آن، وزن پورشه 911 را پائین میآورد اما کار تولید بدنه را کمی پیچیده و مشکل میسازد.
بیست سال بود که بر وزن خودروهای پورشه پیوسته افزوده میشد. در سال 1992 وزن بدنه اصلی پورشه تقریبا 220 کیلوگرم بود. در سال 2003  وزن بدنه به 280 کیلوگرم رسده بود و نسل بعدی پورشه 911 حتی بیشتر از 300 کیلوگرم وزن داشت تا اینکه مهندسین کارخانه پورشه تصمیم گرفتند که به این وضع خاتمه دهند. اینجا یک واژه جادویی به کمک آنها آمد : بدنه سبک.
آنها تصمیم گرفتند که وزن بدنه اصلی خودرو را به زیر 250 کیلوگرفم برسانند، بعبارتی 249 کیلوگرم برای مدل کوپه و 246،5 کیلوگرم برای مدل کابریوله.
اینکار میسر گشت زیرا طراحان پورشه یک ردیف تغییراتی را برای بدنه اصلی در نظر گرفتند که نه تنها آلیاژ مورد مصرف قطعات را تغییر میداد بلکه همزمان طراحی قطعات بدنه را نیز کمی دگرگون کرد تا با آلیاژ نو مطابقت داده شود. برای نمونه میله حامل کناری که پیش از آن از 14 قطعه پولادی بهم جوش داده شده تشکیل شده بود 14،5 کیلوگرم وزن داشت. حامل طولی کناری نو که از آلومینیوم ریخته شده است تنها از سه قطعه تشکیل شده و 8،6 کیلوگرم وزن دارد.
سبک، اما در مرحله تولید مشکل
بخش جلویی خودرو، بخش بزرگی از زیرخودرو، بخش عقب خودرو وبالای گلگیرها را اکنون از فلزات سبک میسازند. در مجموع آلومینیوم 44% بدنه اصلی مدل کوپه را تشکیل میدهد. اما برای این منظور پورشه میبایستی که خطوط تولید خود را طوری تغییر دهد که دستگاهها بتوانند بر روی آلیاژ پولاد-آلومینیوم کار کنند بدون اینکه به قطعات صدمه ای وارد شود و کارها نیز ناقص نمانند. فراموش نکنیم که برای مثال آلیاژ پولاد – آلومینیوم را نمیتوان جوش داد.
بنابراین در مدل جدید 911 خیلی از قسمتها زیر فشار بسیار بالایی بهم چسبیده شده اند یا اینکه توسط پیچ و پرچ بهم متصل گشته اند. اگر بخواهیم دقیقتر بدانیم در مجموع چیزی حدود 146 متر در مجموع درازای سطح بهم چسبیده میشود.
آغاز تا انجام عملیات پنج ساعت بطول میکشد و در این مدت  قطعات بر روی باندی میان سه طبقه در حرکتند. برای سر هم کردن قطعات جلوی خودرو بیست و دو روبات که در 700 متر مربع قرار دارند، در نظر گرفته شده اند. در همان زمان یک طبقه بالاتر شبیه اینکار برای سر هم کردن قطعات پشت خودرو انجام میشود و سرانجام بخشهای کناری ومیانی وسقف و دیگر بخشهای  خودرو در طبقه سوم گردآورده میشوند تا با یکدیگر بدنه کامل خودرو را تشکیل دهند. این بدنه کامل با گذشت از روی پلی به بخش لاک زنی و رنگریزی فرستاده میشود.
زمانیکه همه قطعاتیکه یک خودروی کامل را تشکیل میدهند بهم وصل شدند پورشه مدل 911 نو تا 45 کیلوگرم از مدل پیشین خود سبکتر شده است.
قرار است که در آینده در ساخت بدنه خودرو مگنزیوم بکار گیرنت تا وزن خودرو از اینهم سبکتر شود. این فلز یک چهارم پولاد و یک دوم آلومینیوم وزن دارد و تا کنون در خودروهای مسابقه ای رالی از آن استفاده میشد اما پیش بینی نمیشود که بکارگیری مگنزیوم در تولید انبوه تا دودهه دیگر میسر باشد.

No comments: