جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 4 December 2012

دو سروده زیبا از خلیل الله خلیلی


تا این خرد خام تو، معیار بود
این ساختن و شکستنت کار بود
تنها نه سرت به پای من خورد به سنگ
هر جا که روی تو سنگ و دیوار بود
امروز که عصر علم و فرهنگ بود
قانون جهان به دیگر آهنگ بود
گر سجده ی تو به پیش این سنگ بود
این عیب بود، عار بود، ننگ بودNo comments: