جستجوگر در این تارنما

Sunday, 9 December 2012

چگونه گوجه فرنگیها بیمزه میشوند؟

در دکانها و فروشگاهها گوجه فرنگیها با ترتیب زیبایی کنار هم چیده شده اند و رنگ خوب قرمز آنها به خریداران چشمک میزند. اما پس از خرید و با زدن نخستین گاز به آنها تمامی شادی خریدار از میان میرود. چرا چنین است؟
یک گروه از پژوهشگران دریافتند که از دهها سال است که تولیدکنندگان گوجه فرنگی بدنبال رنگین شدن همگون و یکنواخت گوجه فرنگی رفتند. یعنی دهها سال است که تولیدکنندگان میخواستند گوجه فرنگیهایی به بازار عرضه نمایند که بطور یکنواخت سفت و قرمز باشد.
بدنبال دگرگون کردن رنگ گوجه فرنگیها تنها برای خوشنود ساختن خریداران نبود بلکه قرمزشدن یکنواخت و همگون گوجه فرنگیها به تولید کنندگان کمک فراوان میکرد تا بمیزان رسیدگی گوجه فرنگی پی ببرند یعنی بصورت همگون قرمز شدن گوجه فرنگی در وحله نخست کمکی بود به تولید کننده و جلب نظر مشتریان مرحله دوم اهداف قرمز کردن همگون گوجه فرنگیها بود.
از اینرو با تاثیرگذاری بر روی بخشی از ژن گوجه فرنگی مختص رنگ پذیری آن میباشد ژن گوجه فرنگیها را دست کاری کردند اما متاسفانه در زیر پوست صاف و زیبای این گونه گوجه فرنگیها، مزه از دست رفته بود زیرا با دستکاری کردن آنها از میزان کربوهیدرات درون گوجه فرنگی چنان کاسته میشود که آنها مزه خود را از دست میدهند.
با دانستن این نکته، حال بایستی منتظر ماند و مشاهده کرد که مصرف کننده چه میکند؟ آیا هنوز بدنبال رنگ زیبا و محتوای تهی میباشد و یا اینکه بقول فیلسوفها چشم سر را بسته و چشم جان را میگشاید.
برای دانستن بیشتر به چگونگی پاسخ این پرسش، بهتر است هر کس نخست به واکنش خود در برابر این خبر بنگرد.No comments: