جستجوگر در این تارنما

Thursday, 20 March 2014

نوروزتان پیروز باد

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است 
د رصحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی  که  گذشت هیچ  از او  یاد مکن 
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است


No comments: