جستجوگر در این تارنما

Saturday, 29 March 2014

چاره - فردوسی

.چو  ایرانیان   آگهی   یافتند
یکایک  سوی چاره  بشتافتند
.
چو در طاس لغزنده افتاد مور
رهاننده را چاره باید نه زور !


No comments: