جستجوگر در این تارنما

Friday, 25 April 2014

چهره حقیقت

گاهی در حالیکه دانستن بخشی از یک حقیقت تصویری زیبا در ذهن برجای میگذارد، آگاهی یافتن از تمام آن حقیقت وحشتناک و کریه میشود و زمانی نیز واژگون آن.

واکنش پنداری، رفتاری و گفتاری فرد بستگی به میزان و اندازه آگاهی او از حقیقت دارد.


No comments: