جستجوگر در این تارنما

Friday, 4 April 2014

گاهی

گاهی مشکلی چنان سرت را گرم میکند که سایه مشکلات بزرگتر را بالای سرت حس نمیکنی.

گاهی نیز حبه قندی چنان کنجکاوت میکند و دلت را بوجد میآورد که آوار سهمگینی را که در زیرش قرار داری،  نمیبینی.


No comments: