جستجوگر در این تارنما

Thursday, 3 April 2014

گذشته، حال و آینده

امه سزار میگوید : گذشته چراغ راه آینده است.
گمان برم که این در مورد بسیاری از ما عملا کمتر صدق میکند.
کنش ها و گذشته های نه چندان دورمان چنان زنجیرهایی به پای اندیشه و خرد ما بسته اند که حالمان را خراب کرده و نمیگذارند در مسیر درست و منطقی گام برداشته و بسوی آینده بهتری به پیش برویم.


No comments: