جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 9 September 2014

گفته ای از چارلی چاپلین

به آسمان بنگر زیرا اگر به پایین نگاه کنی هرگز رنگین کمانی نخواهی دید.
چارلی چاپلینNo comments: