جستجوگر در این تارنما

Sunday, 14 September 2014

پاکسازی جهان و روشنی

پاک کردن جهان و مبارزه با ناهنجاریهایش از پاک کردن درون خود و مبارزه با ناهنجاریهای درون خود آغاز میگردد و هیچ آغاز عملی و منطقی دیگری هم برایش نمیشناسم.
تنها بایستی ناپاکی و ناهنجاری درون خویش را شناخت و به آن پی برد. مشکل همینجاست.

گاهی بایستی برای روشن شدن، سوخت اما نه سوختنی چون چوب کبریت که تنها خاکستری کم اهمبت پس ازآن از فرد باقی بماند.No comments: