جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 18 November 2014

این چه حالتست؟


همه میدانیم که پرنده سمت چپ در قفس و بدینوسیله زندانی است.
پرنده سمت راست چیست؟
بندی آزاد است؟ آزاد بندیست؟ متعهد و از اینرو پایبند است؟ رهاست؟ پرنده سمت چپی  خود مسئول خود میباشد بنابراین سمت راستی بیخیال و از اینرو بیغم و فارغ است؟
از خود میپرسم  اگر جای او میبودم کدام حالت را میداشم؟

No comments: