جستجوگر در این تارنما

Saturday, 22 November 2014

سماوات بگیرید - مولوی

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
 بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
 چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
 بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
 بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
خموشید خموشید خموشی دم مرگست
هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید


No comments: