جستجوگر در این تارنما

Saturday, 28 February 2015

خطرات پنهان خودروی برقی

بنا به پژوهش‌هایی‌ که جولیان مارشال، جیسون هیل و کریستوف تسوم پژوهشگرانِ دانشگاهِ مینه سوتا بر رویِ پاک بودنِ باتریهایِ خودروهایِ برقی‌ انجام دادند، نتایجِ زیر به دست آمدند :
الف       هنگامیکه برقِ تولید شده برایِ باتریهایِ برقی‌ از نیروگاه‌هایِ ذغالی و یا نفتی‌ به دست آمده باشد، این نیروگاه‌ها میتوانند  آلودگیِ هوایی به وجود آورند که سالانه ۳۰۰۰ نفر را به کشتن دهد.
ب         اگر برقِ تولید شده از نیروگاه‌هایِ بادی، آبی‌ و خورشیدی تهیه گردند، ۲۵۰ نفر سالانه در معرضِ خطرِ مرگِ ناشی‌ از آلودگیِ محیطِ زیست قرار میگیرند و عمده آنهم به خاطرِ ساختنِ این نیروگاه ها.
پ         نیروگاهِ مولدِ برق اگر اما گازی باشد، این میزان به ۵۰۰ نفر میرسد.
ت         نیروگاه‌هایِ بنزینی میتوانند با ایجادِ آلودگی برایِ محیطِ زیست تا ۹۰۰ نفر را به کام مرگ بکشانند.

No comments: