جستجوگر در این تارنما

Sunday, 3 May 2015

یک اشاره کوچک

فرق املایی میان دو واژه "شور" و "شعور"  تنها یک حرف "ع"  هست که همزمان فرق مفهومی و معنوی بسیار فاحشی را میان ایندو واژه سبب میگردد.
"ع" مانند علم داشتن به چیزی.
زمانیکه این علم و آگاهی به چیزی موجود باشد دیگر محلی برای احساسات شورانگیز که گاها نیز افراطی  و بنیاد کن میتوانند باشند، نمیماند.


No comments: