جستجوگر در این تارنما

Thursday, 14 May 2015

ماهیهایِ پرورشی خوراکی

بنا به آخرین بررسیها و آزمایشاتی که بر رویِ حوضچه‌هایِ پرورشِ ماهی‌ و میگو در کشور آلمان انجام گرفتند، بر آورده شد که ماهیها و میگوهایِ این حوضچه‌ها شدیداً حامل موادِ داروئی هستند که درونِ حوضچه‌ها ریخته می‌شوند تا از مرگ و میرِ ماهیها جلوگیری شود.
به درخواستِ پارلمانِ اتحادیه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی به بررسی و آزمایش حوضچه های پرورش آبزیان در کشور آلمان هم  ۱۸۳ حوضچه که به حکمِ قرعه انتخاب شده بودند موردِ پژوهشِ بازرسان قرار گرفتند. در بدنِ این ماهیها به مقدارِ خیلی‌ زیادی مالاکیتِ سبز که سرطانزا هست پیدا شدند.
مالاکیتِ سبز را عمدتاً  برایِ پیشگیری برخی از بیماریهای حیوانی در غذای حیوانات مخلوط کرده و به کار میبرند. 


No comments: