جستجوگر در این تارنما

Saturday, 16 February 2013

سومالی مام کیست؟ روسپی های سه ساله


دوازده ساله بود که او را در کشور کامبوج به دلالی دادند تا در روسپی خانه ها به مردان عرضه داردش زیرا خانواده اش بر اثر جنگ در کمال تنگدستی بسر برده و شدیدا نیازمند بود. جنگ سالها کامبوج را مبدل به مرکز روسپیها کرده بود و مردان زیادی از اروپا و آمریکا را "جهانگرد" کرده بود.
سومالی مام نیز همانند بسیاری دیگر، اسیر در دستان انسان فروشان و انسان بارگان  سالها در روسپی خانه های کامبوج دست بدست میگشت. او از همان ابتدا سوگند یاد کرد که خود را از این منجلاب بیرون کشیده و دیگران را نیز یاری دهد. این دختر جوان و مبارز  این سوگند خورده  را هرگز فراموش نکرد و به آن وفادار ماند تا از این جهنم بیرون آید و آنرا عملی گرداند. در حاشیه نیز عنوان نمایم که هر اسیری که نتواند چونان سومالی مام  جسورانه و دلاورانه رفتار نماید خواستار برده جنسی ماندن و خودفروش بودن نیست، سبب گناه را بایستی در دیگران جست.
اکنون بیست سال است که سومالی مام به دخترانی که بگونه ای میتوان از چنگ برده داران جنسی بیرونشان کشید، سرپناه میدهد و کوشش میکند تا ایشان را آرام سازد.
او میگوید بیرون آوردن دختران از دست برده داران جنسی تنها کار پنج دقیقه است. کافیست که شما قیمت مناسبی پیشنهاد نمایید اما کار مهم اینستکه شرایطی فراهم آورید تا این دختران دوباره به چنگال قوادان نیفتند. شرایط نجات این دختران بیچاره بسیار مشکل شده است. امروزه شما حتی روسپیان سه ساله را در روسپی خانه ها مشاهده میکنید که بطور گروهی مورد آزار، توهین، سرکوب و بهره برداری جنسی قرار میگیرند.
مشتریان نیز تنها بومیها نیستند بلکه پولدارانی از همه کشورهای مرفه جهان میباشند که توسط شبکه های قوادی الکترونیکی از وجود "جنس" خبردار گشته و رو بسوی کامبوج و دیگر کشورهای خاور دور مینمایند که روزی صحنه های جنگ بودند.
سومالی مام نیز درست از همین روش الکترونیکی و اینترنتی بهره میبرد تا بمقابله با بردگی جنسی دختران خردسال و جوان پردازد.
او  شبکه ای بوجود آورد بنام   afesip   که مخفف   Agir pour les Femmes en Situation Précaire  در زبان فرانسه میباشد و معنای سرپرستی زنان واقع در موقعیتهای خطرناک را میدهد. لینک بالا میتواند شما را بیشتر در جریان کارهای سومالی مام قرار دهد.
گروهی از همکاران سومالی مام خود کسانی بودند که در سنین ده تا سیزده سالگی به قوادان واگذار گردیدند و بعدها توسط سومالی مام از آنها بازخرید شدند تا پس از التیام یافتن نسبی روحی و روانی خود به صف همرزمان سومالی مام برای نجات دیگران، درآیند. تا کنون حدود هزار نفر توسط ایشان بازخرید و سرپرستی شده اند.
گروهی نیز که از کارهای سومالی مام و شبکه   afesip   اطلاع پیدا کرده اند با علاقه در حد امکان به ایشان کمکهای مالی میرسانند.
سومالی مام میگوید اگر لازم باشد که برای نگاهداری این دختران کوچک خود دوباره به روسپی خانه بروم تا مخارجشان را تامین نمایم، اینکار را خواهم کرد زیرا اگر شما دختر خردسالی را از روسپی خانه ای بیرون بیاورید و با بدبختی برای نخستین بار لبخند را با لبهایش آشنا سازید، دیگر نمیتوانید بگذارید که او به جهنم سابق بازگردد.


No comments: