جستجوگر در این تارنما

Thursday, 21 February 2013

سروده ای زیبا از رودکی

آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر
ترسنده،  ز که؟ ز خصم، خصمش که؟ پدر

دادمش دو بوسه، بر کجا؟ بر لب تر
لب بد؟ نه، چه بد؟ عقیق، چون بد؟ چو شکر


No comments: