جستجوگر در این تارنما

Friday, 1 March 2013

چند گفته زیبا از بزرگان جهان - مارچ 2013

خاموشی سئوالی مطرح نمیکند اما میتواند در مواقعی برای همه پرسشهای ما پاسخی بیابد.

ارنست فرستل، دبیر و نویسنده اتریشی.

از کسی که مایل به شنیدن حقیقت است باید پیش از آن پرسید که آیا تحمل شنیدن آنرا هم دارد؟
ارنست ر. هوشکا سراینده شعرغنایی و متفکر چک.

به کسی  نمیتوان چیزی یاد داد، تنها میتوان کمکش کرد که آموختنی ها و میل به آموزش را در خود کشف کند.
گالیله.

No comments: