جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 19 March 2013

نوروزتان پیروز


نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که زشادی 
 می آورد از چلچله پیغام ، شمایید

آن دشت طراوت زده ، آن جنگل هوشیار
آن گنبد گردنده ی آرام شمایید

خورشید  گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما ، عشق شما ، بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید

هم آیینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق
هم صاعقه ی خشم به هنگام شمایید

امروز اگر می چمد ابلیس غمی نیست
در فن کمین حو صله ی دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است
در کوچه ی خاموش زمان گام شمایید

ایام زدیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید
"پیرایه یغمایی"


No comments: