جستجوگر در این تارنما

Saturday, 16 March 2013

مژده


رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند


No comments: