جستجوگر در این تارنما

Sunday, 31 March 2013

قدیمی‌ترین اسبهایِ رام شده جهان


باستان شناسان و پژوهشگران تا کنون گمان میکردند که رام کردن ‌اسب حدودِ ۶۰۰۰ سالِ پیش در ناحیه قزاقستان ِ امروزی صورت گرفته است.
بنا به گزارش نشریه هفتگی اشپیگل چاپِ آلمان بتازگی یافته‌های نوی باستانی درعربستان پیدا شده اند که قدمتشان به ۹۰۰۰ سالِ پیش می‌رسد. این یافته‌ها که در دل‌ و ژرفایِ صحاریِ عربستان  قرار دارند، از تمدنی میگویند که تا کنون ناشناخته بود.
در کنارِ ابزارِ سنگی‌ پیدا شده از آن دوران، تندیس‌های شماری از حیوانات از جمله بز، گوسپند، شترمرغ و نیز چندین ‌اسب نیز بدست آمدند.
بزرگترین تندیسِ ‌اسب ۱۳۵ کیلو وزن داشت و بر گرده برخی‌ از این ‌اسب‌ها تسمه‌ای نیز قرار داشت. آیا این نشانِ لگام زدنِ بر ‌اسب بوده است؟ باستان شناسان هنوز در حالِ بررسیِ این موضوع میباشند.
در ۹۰۰۰ سالِ پیش آب و هوایِ شبه جزیره‌ عربستان بصورتِ خشکِ امروزی نبود و رودهایی با کرانه‌هایِ سبز در آن جاری بودند.


No comments: