جستجوگر در این تارنما

Friday, 16 August 2013

آینده

فرزندان متعلق به آینده هستند.
آنها را پیوسته در گذشته نگاهداشتن و یا تنها در اندیشه یافتن شیوه ای برای خریدن آینده آنها بودن راه دوام دار و درستی نیست. بایستی آینده را ساخت و پرداخت.
No comments: