جستجوگر در این تارنما

Sunday, 4 August 2013

آفتاب گیرِ مولدِ برق

طراحانی از کالیفرنیا سازه خورشیدیِ  نوی برای خودروها ساخته اند که نیرویِ  خورشیدی را به برق تبدیل  کرده و بدینوسیله خودروهایِ  هایبرید و الکتریکی‌ را پر میسازد.
این سازه را میتوان جمع کرده و در صندوقِ  پشتِ  خودرو حمل نمود.
دفترِ  مهندسی‌ (صدا) که این سازه پلی‌ استری را بر اساسِ  شکوفه اورکیده طراحی‌ کرده میگوید که سلولهایِ  فوتوولتیک را در آن به کار برده و بدینوسیله میتوان از این سازه به مثابه پر کننده خازنِ  خودرو استفاده نمود.
متاسفانه به دلیلِ  کمبودِ  بودجه، تعدادِ  سلولهایِ  فوتوولتیکِ  بکار گرفته شده در این سازه زیاد نمیباشند و به همین دلیل نیز میزانِ  برقی‌ که از این سازه میتوان گرفت در روز برابرِ  با ۱،۵ تا ۲ کیلو وات ساعت در روز میباشد. این در حالیست که خودروهایِ  برقی‌ بطورِ  متوسط برای پیمودنِ  مسافتِ  ۱۰۰ کیلومتر به ۱۵،۱ کیلووات ساعت نیاز دارند.

اما با سرمایه گذاریِ  بیشتر، طراحی‌ِ  سازه‌هایِ  مناسبتر و مقرون به صرفه تر نیز امکان پذیر میباشد. مبلغی که برایِ  طراحی‌ این سازه مصرف شده تا کنون برابرِ  با ۶۰ هزار یورو میباشد.

No comments: