جستجوگر در این تارنما

Friday, 15 November 2013

نقشه صلیبِ سبزِ بین المللیصلیبِ  سبزِ  بین الملی که مقرِ  آن‌ در سوئیس میباشد، سازمانیست که در زمینه پشتیبانی از محیطِ  زیست فعالیت می‌کند و سی‌ صلیبِ  سبز از سی‌ کشورِ  جهان را در زیرِ  سقفِ  سازمانیِ  خود، پوشش میدهد.
بتازگی صلیبِ  سبزِ  بین المللی نقشه‌ای پخش کرده (نگاره زیر) که در آن آلوده‌ترین ده نقطه جهان نشان داده شده است.
این ده محل از میا‌‌نِ  ۳۰۰۰ محلِ  آلوده در جهان پس از در نظر گرفتنِ  ضوابطی چون :

در کجا میزانِ  آلودگی از همه جای سریع تر پیش میرود؟
به چه اندازه میزانِ  آلودگی از حدِ  نصابِ  قابلِ  قبول بیشتر است؟
چند نفر از انسانها در معرض خطرِ  این آلودگی قرار دارند؟
عواقبِ  میا‌‌ن مدت و دراز مدتِ  این آلودگیها چیست؟
...
...
برگزیده شده اند.No comments: